Algemene Voorwaarden

versie: maart 2023

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Manon Simonis: Een eenmanszaak onder de hoofdvestiging Yogaplace valt ook Manon Simonis, gevestigd te Sittard en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 14083243.

1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Manon Simonis een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder “algemene voorwaarden” wordt verstaan: het geheel van de bepalingen zoals hieronder uiteengezet.

1.4. Diensten: alle diensten die Manon Simonis voor de klant verricht. Dit omvat, maar is niet beperkt tot online en offline persoonlijke en groepscoaching, trainingen en workshops.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Manon Simonis en de klant op grond waarvan Manon Simonis de dienst gaat uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens van de klant.

1.7. Website: www.manonsimonis.com 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Manon Simonis gedane aanbiedingen, daaronder begrepen gedane voorstellen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verleende diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door het schriftelijk akkoord gaan met een aanbieding of offerte, het plaatsen van een orderbevestiging via de website, het plaatsen van een akkoord en/of orderbevestiging via e-mail, of het ondertekenen of akkoord gaan van een overeenkomst met Manon Simonis, verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden van Manon Simonis en dat hij/zij akkoord gaat met deze voorwaarden.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en afspraken gemaakt in een overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Manon Simonis ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeengekomen levering van diensten.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door het gebruik van deze algemene voorwaarden van de hand gewezen.

ARTIKEL 3. VOORSTELLEN, OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Aanbiedingen en offerte van Manon Simonis zijn geldig voor de in de offerte vermelde termijn. Indien geen termijn is genoemd, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Indien de klant een aanbieding of offerte niet binnen de daarvoor geldende termijn aanvaardt, vervalt de aanbieding of offerte.

3.2. Manon Simonis zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant bij aanvaarding verschuldigd is. Deze vermelde prijzen gelden voor de in de het aanbod vermelde periode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het voorstel van aanbod vermeldt de overeengekomen prijs van de gekozen dienst, waarbij de dienst wordt gespecificeerd in aantal uren/sessies.

3.3. Indien blijkt dat de door de klant bij de aanvraag of overeenkomst verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Manon Simonis het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4 Manon Simonis behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van het totale proces/order aan de klant te factureren voordat Manon Simonis de order/proces zal uitvoeren. Het volledige bedrag dient ten alle tijden volledig voldaan te zijn voor de laatste afspraak van het betreffende aanbod. Bestellingen via de website worden 100% vooraf gefactureerd.

3.5. Manon Simonis geeft de klant de mogelijkheid om de factuur te betalen in vooraf afgesproken termijnen. Deze kunnen wanneer de klant hierom vraagt worden medegedeeld.

3.6. Alle door Manon Simonis gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief verzendkosten, reistijd, reiskosten en andere vastgestelde heffingen en/of vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten of werkzaamheden.

3.8. Manon Simonis behoudt zich het recht voor om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van de aangeboden producten na het sluiten van de overeenkomst stijgen, heeft de klant het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen als gevolg van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.9. Manon Simonis behoudt zich het recht voor de prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, zoals vastgesteld door het CBS. Deze prijsverhoging geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze aan Manon Simonis meldt omtrent de aanvaarding van een aanbod van Manon Simonis.

4.2. Na totstandkoming van een overeenkomst kan deze alleen met wederzijds goedvinden worden gewijzigd.

4.3. Na totstandkoming van een overeenkomst zal Manon Simonis binnen een redelijke termijn overgaan tot uitvoering van de dienstverlening.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Manon Simonis zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door beide partijen zijn aanvaard door middel van een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst.

4.6. Indien de klant wenst een overeenkomst met Manon Simonis opzegt of annuleert, komt hem dit recht alleen toe indien hij overgaat tot betaling van de tot dan verrichte werkzaamheden en bij annulering eerder dan de nog verrichte werkzaamheden twintig procent van het overeengekomen honorarium in de orderbevestiging.

4.7. Indien Manon Simonis door ten tijde van de offerte of opdrachtbevestiging onbekende omstandigheden meer werkzaamheden moet verrichten dan in de offerte of opdrachtbevestiging is overeengekomen, is Manon Simonis gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar maakt tegen de extra kosten die Manon Simonis in rekening wil brengen, heeft de klant het recht om het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht / het traject te annuleren, waarbij de klant verplicht is de door Manon Simonis uitgevoerde werkzaamheden / het proces te betalen, dusver. Het niet uitgevoerde deel van de opdracht/proces wordt dan aan de klant terugbetaald.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN PLICHTEN VAN MANON SIMONIS

5.1. Manon Simonis garandeert dat de haar gegeven opdracht/proces naar beste kunnen en met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap wordt uitgevoerd.

5.2. Manon Simonis spant zich in om de gegevens die Manon Simonis voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegden.

5.3. Bij klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Manon Simonis in overleg te treden met de klant over een passende oplossing voor beide.

5.4. Manon Simonis werkt met haar klanten zowel online als offline. Indien de klant kenbaar maakt op een andere locatie af te willen spreken dan de door Manon Simonis aangegeven locatie, kan in overleg met Manon Simonis een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor de reservering/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.

5.5. Manon Simonis is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Manon Simonis. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voortvloeit.

5.6. Manon Simonis is op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar via e-mail, telefoon of WhatsApp. Vragen worden binnen 48 uur beantwoord. Hulpvragen op werkdagen na 17.00 uur en in het weekend worden de volgende werkdag afgehandeld.

5.7. Manon Simonis is niet aansprakelijk voor lichamelijke of psychische gevolgen die volgens de cliënt voortvloeien uit deelname aan de coaching of trainingen.

5.8. Indien Manon Simonis tijdens het traject situaties of ziektebeelden vermoedt die niet binnen de dienstverlening van Manon Simonis vallen, zal Manon Simonis de klant doorverwijzen naar een therapeut, arts of deskundige. In overleg met de klant wordt het vervolg van het traject besproken.

5.9. Na het verstrijken van de looptijd van de opdracht kan de opdrachtgever bij een traject met een bepaalde overeengekomen duur geen aanspraak meer maken op delen van de opdracht die in welke vorm dan ook niet of nog niet genoten zijn. Mochten die niet genoten delen na de overeengekomen periode door de klant alsnog genoten willen worden, kunnen deze middels een nieuwe prijsafspraak ingepland worden.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT EN HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de bepalingen in deze voorwaarden, tenzij anders is overeengekomen.

6.2. De klant dient Manon Simonis alle juiste gegevens te verstrekken waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Manon Simonis onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of andere informatie waar Manon Simonis om verzoekt.

6.3. Indien, in afwijking van artikel 6.2, de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Manon Simonis zijn verstrekt, heeft Manon Simonis het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten als gevolg van de aanklacht.

6.4. De klant zal Manon Simonis altijd onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd zijn/haar banknummer.

6.5. In geval van klachten over de door Manon Simonis geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de overeenkomst, kenbaar te maken aan Manon Simonis. De klant vrijwaart Manon Simonis gedurende één jaar na levering van alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens zoals beschreven in artikel 6.2 die Manon Simonis nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Manon Simonis niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

6.7. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Manon Simonis tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voortvloeit.

6.8. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Manon Simonis mag vragen naar de reden van herroeping, maar de klant niet tot opgave van de reden van herroeping verplichten.

6.9. De in artikel 6.8 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de aanbieding en/of offerte van Manon Simonis heeft aanvaard.

6.10. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn bij Manon Simonis. Dit kan echter alleen als er binnen de bedenktijd van 14 dagen nog geen gebruik is gemaakt van de diensten van Manon Simonis.

6.11. Indien de dienstverlening aanvangt binnen de in artikel 6.9 genoemde bedenktijd, doet de klant automatisch afstand van het herroepingsrecht. De overeengekomen diensten moeten volledig worden betaald.

6.12. Manon Simonis kan diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit zal de klant bij het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.

6.13. Het is niet mogelijk om gekochte digitale producten, waaronder de online cursus/coaching, te ruilen en/of te retourneren. Door de digitale producten te bestellen en te betalen, krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierbij afstand doet van het recht om gebruik te maken van de bedenktijd en het recht om de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Manon Simonis te hanteren levertijd verschilt per overeenkomst en wordt in overleg met de klant bepaald. De door Manon Simonis opgegeven levertijd gaat in na het sluiten van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Manon Simonis gestelde levertijd is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Door de enkele overschrijding van een leveringstermijn is Manon Simonis niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de leveringstermijn met meer dan dertig dagen is de klant slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Manon Simonis, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar in gebreke blijft de nakoming van de wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden al het nodige te doen om een tijdige levering door Manon Simonis mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, juiste en duidelijke informatie te verstrekken, zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Indien de klant Manon Simonis niet of niet tijdig de benodigde informatie verstrekt en de uitvoering van de bestelling/proces hierdoor wordt vertraagd, komen de hieruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

7.6. Indien de bezorging door Manon Simonis onverhoopt vertraging oploopt, zal Manon Simonis de klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

7.7. Aan de leveringsplicht van Manon Simonis is, behoudens tegenbewijs, voldaan zodra de door Manon Simonis geleverde zaken/diensten een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle facturen van Manon Simonis dienen door de klant binnen 14 dagen te worden betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Manon Simonis biedt de mogelijkheid om facturen te betalen in vooraf afgesproken termijnen.

8.3. Bij online coaching dient de factuur betaald te zijn vóór de eerste sessie van de klant.

8.4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.5. Bij niet tijdige betaling kan Manon Simonis besluiten haar werk “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Bij regelmatig te late betaling kan Manon Simonis besluiten de opdracht/het traject eenzijdig te beëindigen.

8.6. Bij niet tijdige betaling is de klant tevens het bedrag plus de wettelijke (handels)rente verschuldigd, verplicht tot betaling van € 50,00 excl. BTW bij de tweede aanmaning en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, inclusief de kosten voor advocaten , advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedures bij de rechtbank of het hof van beroep.

8.7. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar in het geval de klant failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of er volledig beslag wordt gelegd op het vermogen van de klant, de klant overlijdt en voorts in liquidatie of ontbinding.

8.8. Manon Simonis heeft in bovenstaande gevallen tevens het recht de uitvoering van de overeenkomst te beëindigen of op te schorten of enig gedeelte daarvan dat zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nog niet is uitgevoerd, zonder recht op vergoeding van de schade voor de klant daardoor ontstaan.

8.9. De klant stemt ermee in dat Manon Simonis elektronisch factureert.

8.10. De klant kan binnen 7 dagen na factuurdatum bezwaren tegen de door Manon Simonis verzonden facturen schriftelijk kenbaar maken aan Manon Simonis. Na ontvangst van het bezwaar zal Manon Simonis de juistheid van het factuurbedrag onderzoeken. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.11. Alle door Manon Simonis geleverde producten en diensten blijven eigendom van Manon Simonis totdat alle door de klant aan Manon Simonis verschuldigde bedragen zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle (online) documentatie, adviezen, rapporten, offertes, voorstellen, strategieën, foto’s, teksten, oefeningen, inhoud, documenten, handleidingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan ontwikkeld of ter beschikking gesteld in het kader van de dienstverlening berusten uitsluitend bij berusten bij Manon Simonis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Niets hiervan mag worden gekopieerd of verveelvoudigd en/of gedeeld met derden.

9.2. De door Manon Simonis geleverde producten en/of diensten mogen nimmer geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder maar niet beperkt tot: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en, zijn eigendom van Manon Simonis en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die bestaan onder toepasselijk recht. Het is gebruikers van de website niet toegestaan de website of enig onderdeel daarvan te verveelvoudigen of beschikbaar te stellen zonder toestemming van Manon Simonis.

9.4. Alle auteursrechten en intellectueel eigendom op door Manon Simonis ontwikkelde producten van de menselijke geest zijn en blijven het exclusieve eigendom van Manon Simonis, tenzij de rechten zijn gekocht of anders zijn overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Manon Simonis geleverde producten/diensten blijven eigendom van de klant.

9.6. Manon Simonis is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Manon Simonis plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enigerlei wijze inbreuk maakt op rechten van derden of in strijd is met wet- en regelgeving, vrijwaart de klant Manon Simonis voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van deze daad van de klant .

9.7. Elke handeling die in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Manon Simonis heeft bij inbreuk recht op een schadevergoeding gelijk aan tenminste tweemaal de door haar voor een dergelijke vorm van gebruik gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Elke overeenkomst tussen Manon Simonis en de klant kan worden gekarakteriseerd als een inspanningsovereenkomst. Manon Simonis kan dan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Mocht Manon Simonis onverhoopt toch aansprakelijk worden gesteld voor het bepaalde in artikel 10.1, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geval van een duurovereenkomst is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst door de klant betaalde factuur.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Manon Simonis dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Manon Simonis aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Manon Simonis toegerekend kunnen worden: redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5. Manon Simonis is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade door verlies van data tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast is Manon Simonis nimmer aansprakelijk voor mentale en psychische schade.

10.6. De opdrachtgever vrijwaart Manon Simonis voor alle aanspraken tot schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de door Manon Simonis aan opdrachtnemer of medewerker geleverde producten en diensten.

10.7. Manon Simonis is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop de klant de informatie heeft ontvangen/gekregen.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Manon Simonis is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming door overmacht onmogelijk is geworden. Indien de overmacht voortduurt voor een periode van 60 dagen zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Manon Simonis is voor sommige werkzaamheden afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar Manon Simonis weinig of geen invloed op heeft. Manon Simonis kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ontstaan uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde met wie Manon Simonis een overeenkomst heeft gesloten.

11.3. Naast het bepaalde in paragraaf 11.1 wordt onder overmacht zeker verstaan alles wat ter zake in de wet en jurisprudentie is opgenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Manon Simonis onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder maar niet beperkt tot onder meer: staking, bovenmatig ziekteverzuim bij Manon Simonis, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Manon Simonis, wanprestatie door toeleveranciers van Manon Simonis waardoor Manon Simonis niet (meer) kan nakomen van zijn verplichtingen jegens de klant, alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Manon Simonis of haar toeleveranciers.

11.5. Manon Simonis heeft in geval van overmacht het recht de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Manon Simonis tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook gehouden is. dan ook, behoudens het bepaalde in artikel 78, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op de periodieke of anderszins regelmatige levering van diensten, wordt de overeenkomst tussen partijen in beginsel aangegaan voor de duur van zes maanden, tenzij anders is overeengekomen.

12.2. Het recht op tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Uuropdrachten worden zonder voorafgaande kennisgeving aangegaan. De klant huurt Manon Simonis in voor een nader te bepalen aantal uren. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.

12.4. Beide partijen, zowel de klant als Manon Simonis, hebben slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming . van de essentiële verplichtingen uit de overeenkomst.

12.5. In afwijking van het bepaalde in artikel 8.2 kan Manon Simonis de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, daaronder in ieder geval begrepen de gevallen waarin: de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; het vermoeden bestaat dat de klant bij verlenging van de overeenkomst niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen; klant handelt in strijd met de openbare orde of goede zeden, of enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst met Manon Simonis; de klant maakt inbreuk op rechten van derden; klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Manon Simonis; de klant reageert niet op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk, al dan niet aangetekend; voor terugkerende betalingsproblemen.

12.6 Manon Simonis is wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden, zoals bepaald in artikel 12.5.

12.7. Indien de klant ten tijde van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichting niet vatbaar voor ongedaan making. Bedragen die Manon Simonis voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van de vorige zin onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de opzegging terstond opeisbaar. de ontbinding.

12.8. Manon Simonis behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor bestaande overeenkomsten. Als Manon Simonis de voorwaarden wijzigt, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. De klant is dan vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden of tot zeven dagen na de inwerkingtreding van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Manon Simonis zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk streven naar het beoogde resultaat zoals overeengekomen in de offerte, het coachingsvoorstel of het op de website gekochte product. Indien het opgeleverde resultaat naar het oordeel van de klant niet overeenkomt met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Manon Simonis in overleg treden om ervoor te zorgen dat het opgeleverde resultaat voldoet aan het beoogde resultaat.

13.2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 13.1 worden de kosten voor meerwerk als bedoeld in dat artikel volgens het normale tarief van Manon Simonis aan de klant in rekening gebracht, tenzij de klant naar het oordeel van Manon Simonis kan aantonen dat de afwijkingen in de resultaat als gevolg van de gebrekkige nakoming van de overeenkomst door Manon Simonis.

13.3. Indien komt vast te staan dat de ondeugdelijkheid van de door Manon Simonis te leveren diensten en/of producten voor rekening van Manon Simonis komt, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN COACHING MANON SIMONIS

14.1 Manon Simonis biedt een coachingstraject aan. De klant kan dit traject afnemen door een e-mail met verzoek te sturen naar Manon Simonis, of door tijdens een kennismakingsgesprek aan te geven een traject te willen starten.

14.2. In het geval dat het proces wordt afgesloten, stemt de klant ermee in dat het termijnbedrag voor de route naar keuze van de klant eenmalig of maandelijks wordt gefactureerd. Bij niet tijdige betaling worden de werkzaamheden opgeschort totdat de betaling door Manon Simonis is ontvangen.

14.3. Het programma heeft een nader te bepalen variabele duur.

14.4. Coachsessies vinden plaats op een door Manon Simonis te bepalen fysieke locatie of online.

14.5. Een coachingsessie uit het traject kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek door de klant worden afgezegd. Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd, wordt 100% van het op dat moment geldende sessietarief in rekening gebracht.

14.6. Bij onvoorziene omstandigheden (opleiding, ziekte en/of dringende persoonlijke omstandigheden) is Manon Simonis gerechtigd de afspraak uit te stellen of te annuleren. In overleg met de klant wordt een nieuwe afspraak ingepland.

14.7. Bij ziekte, overlijden van dierbaren of andere persoonlijke omstandigheden kan het traject of coaching al dan niet anders worden ingevuld. Dit wordt in overleg tussen Manon Simonis en de klant bepaald.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN BEDRIJFSOPLEIDINGEN MANON SIMONIS

16.1. Manon Simonis heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder daarover aan de klant mededeling te hoeven doen. Indien er extra kosten ontstaan als gevolg van het uitvoeren van de diensten door derden, zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

ARTIKEL 17. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Manon Simonis en de klant in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

17.2. Indien de klant in zijn bestelling bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in deze voorwaarden, zijn deze voor Manon Simonis slechts bindend indien en voor zover deze door Manon Simonis uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

17.3. Indien Manon Simonis op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kan de klant hier nimmer enig recht aan ontlenen.

17.4. Zowel de klant als Manon Simonis zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen.

17.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

17.6. Rechten en verplichtingen uit een overeenkomst kunnen door de klant slechts aan een derde worden overgedragen indien Manon Simonis daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

17.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Manon Simonis partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.8. De klant en Manon Simonis zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en minnelijk trachten te regelen alvorens naar de rechter te stappen.

17.9. Indien regels van dwingend recht niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Amsterdam, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Manon Simonis en de klant.